PONOVNA JAVNA RASPRAVA O GUP-u

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je 22. srpnja 2019. godine Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i donio Zaključak o njegovom upućivanju u ponovnu javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počevši od 31.srpnja do 14. kolovoza 2019. godine.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao nositelj izrade objavio je ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba oglasima u Jutarnjem listu i Večernjem listu te objavom oglasa na mrežnim stranicama Grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Javni uvid u sklopu ponovne javne rasprave održava se u predvorju zgrade Gradske uprave, na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, radnim danom od 08:00 do 15:30 sati i na mrežnoj stranici Grada Zagreba http://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-generalnog-urbanistickog-plana-gr/89159.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba održat će se u četvrtak, 08. kolovoza 2019. s početkom u 17.00 sati u prostorijama Gradske Skupštine Grada Zagreba, dvorana ‘A’, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 u Zagrebu.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i dostavljaju se do 14. kolovoza 2019. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb.

Sva mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u ponovnoj javnoj raspravi dali u roku i na način propisan Zakonom, obradit će odgovorni voditelj stručnog izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, te u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, pripremit će izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana za ponovnu javnu raspravu (Plan)

Postupak izrade i donošenja Plana započeo je Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba iz 2015. i 2016. godine.

U izradi Plana maksimalno su uvažavana programska polazišta iz Odluke o izradi u cilju omogućavanja zaštite i očuvanja kontinuiteta i integriteta neizgrađenih zelenih dijelova Grada, kao i zaštićenih prirodnih vrijednosti, osiguranje potrebnih kapaciteta sadržaja socijalnog standarda (društvena i javna namjena, novi parkovi), te očuvanje i unapređenje mreže prometnih, energetskih  i ostalih infrastrukturnih koridora, te drugi ciljevi i polazišta.

Ciljevi ovih Izmjena i dopuna Plana su osiguranje prostorno planskih preduvjeta za realizaciju projekata utvrđenih strateškim razvojnim dokumentima Grada Zagreba.

Ovim postupkom se planskim rješenjima, na temelju analiza svih zaprimljenih zahtjeva, prihvaćenih primjedbi i prijedloga iz javne rasprave te pribavljenim mišljenjima na predložene izmjene i dopune, osiguravaju pretpostavke za daljnji održivi razvoj Grada Zagreba i jamči optimalna provedivost svih zahvata u prostoru, prema načelima suvremenog pristupa prostornom planiranju gradskih područja.

Postupkom izrade i donošenja ovog Plana, Gradska uprava Grada Zagreba na čelu s gradonačelnikom, imajući u vidu potrebe gospodarstva i poduzetništva, uz istovremeno podizanje kvalitete života svih građana Grada Zagreba, osigurava strateškim dokumentima utvrđene ciljeve.Konačno, na temelju očitovanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, klasa: 350-02/19-12/3, urbroj: 531-06-19-5, od 8. srpnja 2019., elaborat Plana je dopunjen prema zatraženom.

Istovremeno s upućivanjem Prijedloga Izmjene i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba na ponovnu javnu raspravu Grad Zagreb, podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti određenih odredbi Zakona o prostornom uređenju, kažu u gradsko muredu za strategijsko planiranje i razvoju grada.

ŽELJKO KRZNARIĆ